Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
 2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Center of VBHC jako koncept transformujący sposób myślenia i zasad działania sektora Ochrony Zdrowia w Polsce.

 Obszary działania Center of VBHC:

 1. Budowanie standardów
  Tworzeniu wytycznych dla pomiaru wartości zdrowotnej w kluczowych obszarach dla zdrowia we współpracy ze Towarzystwami Naukowymi i Regulatorami. (Health outcomes measurement)
 2. Edukacja
  Certyfikacja Center of VBHC.
  Center of Value Based Leadership in HealthCare w oparciu o Lean Six Sigma i Design Thinking.
 3. Badania
  Badania naukowe nakierowane na pomiar Value: w tym w szczególności analiza kosztów bezpośrednich i pośrednich, badanie patient experience, badania jakości opieki. Publikacje.
 4. Solutions
  Wsparcie przy wypracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań. 

Integrujemy podmioty systemu Ochrony Zdrowia na rzecz wypracowania i wdrożenia standardów podnoszenia wartości zdrowotnej. 

Nasze wartości:

Leadership | Transformacja | Integracja | Zaufanie

 1. Leadership: 
  CofVBHC chce wziąć na siebie odpowiedzialność definiowania i wdrażania standardów VBHC w Polsce w kulturze partnerstwa i współpracy.
 2. Partnerstwo: 
  Inicjuemy i podejmujemy działania na rzecz zrównoważonego systemu Ochrony Zdrowia w Polsce.
 3. Intergacja
  Chcemy integrować środowisko (ekosystem) Ochrony Zdrowia w Polsce w celu realizacji wspólnego celu. Wierzymy, że tylko przez współpracę możemy budować zmianę, która dotyczy każdego z nas.
 4. Zaufanie: 
  Jest dla nas platformą wspólnych działań. Od 2012 roku tworząc Instytutu w Ochronie Zdrowia zbudowaliśmy zaufanie w środowisku i chcemy rozwijać nasze działania w oparciu o ten kapitał.

Patient – Centered Care. Działamy patrząc przez pryzmat pacjenta.

Wspólny cel:

Podnoszenie wartości zdrowotnej przez transformację sposobu myślenia i zasad działania sektora Ochrony Zdrowotnej w Polsce.


Zapraszamy do współpracy.