Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
 2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.
Cel

Cel

rozwijanie i upowszechnianie wiedzy
o sektorze ochrony zdrowia,a także
tworzenie i propagowanie propozycji
rozwiązań z obszaru organizacji
ochrony zdrowia

Przedmiot

Przedmiot
działalności

Prowadzenie niezależnych badań i analiz oraz działalności doradczej w obszarze prawnych, ekonomicznych, politycznych i menadżerskich aspektów organizacji ochrony zdrowia, a w szczególności:

 • analiza rozwoju form organizacyjno-prawnych ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń zdrowotnych, centralnego, regionalnego i lokalnego planowania programów zdrowotnych,
 • interpretacja stanu zdrowia społeczeństwa oraz dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w kontekście właściwego definiowania na tej podstawie odpowiednich form organizacyjno-prawnej aktywności uczestników systemu ochrony zdrowia,
 • badanie i ocena aktywności władz publicznych w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego,
Przedmiot działalności

kompetencje

kompetencje

Kluczowe
kompetencje

Zespół

Zespół
ekspertów

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia

IZWOZm.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl

Anna Drapała

Ekspert IZWOZ

IZWOZa.drapala@lazarski.edu.pl

lek. med. Jakub Gierczyński, MBA

Ekspert IZWOZ

IZWOZj.gierczynski@lazarski.edu.pl

Edyta Grabowska-Woźniak

Ekspert IZWOZ

IZWOZe.grabowska-wozniak@lazarski.edu.pl

dr Jerzy Gryglewicz, MBA

Ekspert IZWOZ

IZWOZj.gryglewicz@lazarski.edu.pl

lek. med. Katarzyna Juszczyńska, MPH

Ekspert IZWOZ

IZWOZkatarzyna.juszczynska@lazarski.pl

dr Przemysław Sielicki

Ekspert IZWOZ

IZWOZp.sielicki@lazarski.edu.pl

dr Rafał Zyśk, MBA

Ekspert IZWOZ

IZWOZr.zysk@lazarski.edu.pl