Cel

Cel

rozwijanie i upowszechnianie wiedzy
o sektorze ochrony zdrowia,a także
tworzenie i propagowanie propozycji
rozwiązań z obszaru organizacji
ochrony zdrowia

Przedmiot

Przedmiot
działalności

Prowadzenie niezależnych badań i analiz oraz działalności doradczej w obszarze prawnych, ekonomicznych, politycznych i menadżerskich aspektów organizacji ochrony zdrowia, a w szczególności:

  • analiza rozwoju form organizacyjno-prawnych ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń zdrowotnych, centralnego, regionalnego i lokalnego planowania programów zdrowotnych,
  • interpretacja stanu zdrowia społeczeństwa oraz dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w kontekście właściwego definiowania na tej podstawie odpowiednich form organizacyjno-prawnej aktywności uczestników systemu ochrony zdrowia,
  • badanie i ocena aktywności władz publicznych w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego,
Przedmiot działalności

kompetencje

kompetencje

Kluczowe
kompetencje

Zespół

Zespół
ekspertów

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia

IZWOZm.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl

Izabella Dessoulavy-Gładysz

Manager ds rozwoju IZWOZ

IZWOZi.dessoulavy-gladysz@lazarski.edu.pl

Anna Drapała

Ekspert IZWOZ

IZWOZa.drapala@lazarski.edu.pl

lek. med. Jakub Gierczyński, MBA

Ekspert IZWOZ

IZWOZj.gierczynski@lazarski.edu.pl

Edyta Grabowska-Woźniak

Ekspert IZWOZ

IZWOZe.grabowska-wozniak@lazarski.edu.pl

dr Jerzy Gryglewicz, MBA

Ekspert IZWOZ

IZWOZj.gryglewicz@lazarski.edu.pl

lek. med. Katarzyna Juszczyńska, MPH

Ekspert IZWOZ

IZWOZkatarzyna.juszczynska@lazarski.pl

dr Przemysław Sielicki

Ekspert IZWOZ

IZWOZp.sielicki@lazarski.edu.pl

dr Rafał Zyśk, MBA

Ekspert IZWOZ

IZWOZr.zysk@lazarski.edu.pl