Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
 2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego partnerem Forum Ochrony Zdrowia podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, odbędzie się już po raz 8. Wydarzenie pokazuje, jak ważnym aspektem w debacie publicznej jest zdrowie.

XXVIII edycja Forum Ekonomicznego odbędzie się w dniach 4-6 września 2018 roku pod hasłem „Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów?”.

Co roku na Forum – największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej – przyjeżdża ponad 4 tys. gości. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z pond 60 krajów. Podczas wydarzenia zaplanowanych jest aż sześć sesji plenarnych, ponad 180 paneli dyskusyjnych, wykładów, warsztatów i debat oraz liczne prezentacje narodowe i regionalne.

Od ośmiu lat Forum Ochrony Zdrowia stanowi nieodłączny element Forum Ekonomicznego. Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest partnerem tego wydarzenia.

Forum Ochrony Zdrowia to przede wszystkim platforma dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego, i w oparciu o fakty oraz dane. Szczególne znaczenie ma wymiana doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie w następujących obszarach: finansowym, regulacyjnym i innowacyjnym.

W Forum uczestniczą eksperci, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.

Głównymi zagadnienia tematycznymi tegorocznego spotkania będą m.in. kwestie takie jak:

 • System ochrony zdrowia-struktura, organizacja
 • Finansowanie służby zdrowia
 • Zdrowie publiczne
 • Rozwój branży farmaceutycznej
 • Sprzęt i wyroby medyczne

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w ramach inicjatywy „Wspólnie dla zdrowia” poprowadzi debatę przedstawicieli rządu. Dr Gałązka-Sobotka będzie także moderatorem panelu pt. Czy jesteśmy gotowi do przejścia na model płacenia za efekty: value-based, performance-based? Spotkania odbędą się w dniu 5 września.

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównym Partnerem jest Województwo Małopolskie, a Miastem Gospodarzem – Krynica-Zdrój.

Szczegółowe informacje na temat Forum Ekonomicznego znajdują się na stronie www.forum-ekonomiczne.pl.