Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
 2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Konferencja nMedycyna2018+ na Uczelni Łazarskiego

Instytut Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego zaprasza na konferencję nMedycyna2018+ - ogólnopolskie forum poświęcone nowym technologiom w medycynie.

Konferencja odbędzie się w piątek, 26 października 2018 o godzinie 10:00 na Uczelni Łazarskiego (ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, sala 130).

Jest to pierwsze z cyklu spotkań naukowych, badawczych i dydaktycznych określających stan wiedzy medycznej i zaawansowania technik medycznych w obszarze technologii przemysłu 4.0. Jak zaznacza dr Piotr Zwoliński, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji nMedycyna2018+, kierownik Instytutu Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej na Wydziale Medycznym UŁa – nMedycyna (nowa medycyna) jest nową w bieżącym roku. Za rok będzie medycyną przeszłości. Tak szybkie i dynamiczne zmiany technologii są specyficznym wyzwaniem i nowym obowiązkiem lekarza i instytucji medycznych. Istnieje szeroko rozumiany etyczny obowiązek stosowania wszystkiego co przydatne – i szczególnie co nowe – jeśli to może przyczynić się do poprawy zdrowia pacjenta i jakości jego życia.

Program konferencji opiera się na sześciu kluczowych obszarach:

 • szybkie systemy komunikacji,
 • oprogramowanie i aplikacje,
 • rozwinięte urządzenia medyczne,
 • narzędzia sztucznej inteligencji,
 • narzędzia data mining,
 • inteligentna elektronika „wearables”.

Wydarzenie ma charakter otwarty. Do udziału zaproszeni są studenci, lekarze, fizycy, informatycy, cybernetycy, przedsiębiorcy, ludzie nauki i organizatorzy systemu ochrony zdrowia.

Równolegle odbędą się Targi start-upów oraz Hackathon, podczas którego lekarze i naukowcy z obszaru biologii, medycyny i fizyki zmierzą się z zadaniem stworzenia roboczej propozycji cyfrowego opisu zjawisk subiektywnych: bólu, węchu i lęku.

Partnerem Merytorycznym konferencji jest PwC.

Patronatem Honorowym konferencję objęło Ministerstwo Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska.

Patroni medialni to „Rzeczpospolita”, MEDtube i „Forum Akademickie”.

Poniżej przedstawiamy program konferencji:

10:00-10:30 dr n. med. Piotr Zwoliński, Fuzja telemedycyny i zastosowań sztucznej inteligencji - projekt NeuroTerminal 
10:30-11:00 prof. dr hab. n. fiz. Piotr Durka, Interfejsy mózg-komputer
11:00-11:30 Michael S. Czekajlo, MD, PhD, Systemy symulacji w nauczaniu medycyny
11:30-12:00 prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki, Przyszłość obrazowania
12:00-12:45 Prelegent firmy MedTronic, Innowacje w opiece nad pacjentami z udarem niedokrwiennym
12:45-13:45 Prelegent firmy IBM, Zastosowanie systemu IBM Watson w medycynie
14:30-15:00 Michał Kwieciński, menedżer w zespole Data Analytics, PwC, Przegląd zastosowań AI w medycynie i branży ochrony zdrowia. Omówienie wykorzystywanych metod na przykładzie rozpoznawania zapalenia płuc na zdjęciach RTG
15:00-15:30 ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski, Stan obecny i perspektywy rozwoju biosensorów
15:30-16:15 Technologie na rzecz wartości zdrowotnej - debata ekspercka

moderacja: dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
paneliści: prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, prof. dr hab. med. Jarosław Sławek, prof. nzw. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. dr hab. n. med. Agata Szulc, dr hab. n. med. Maciej Niewada.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie wydarzenia - www.nmedycyna.pl.