Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

MBA w ochronie zdrowia wśród laureatów Rankingu szkół kształcących menedżerów zdrowia

Program MBA w ochronie zdrowia znalazł się na III miejscu ogólnopolskiego Rankingu szkół kształcących menedżerów zdrowia w kategorii kształcenie podyplomowe. Organizatorem zestawienia jest wydawnictwo Termedia, wydawca magazynu „Menedżer Zdrowia”.

Program MBA w ochronie zdrowia jest realizowany na Uczelni Łazarskiego nieprzerwanie już do 2010 r. Studia obejmują kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia, a poszczególne moduły tematyczne koncentrują się na obszarach ekonomii, finansów i zarządzania.

„Opracowując program studiów MBA w ochronie zdrowia zaprosiliśmy do współpracy wykładowców z dużą wiedzą systemową z poziomu resortu, administracji, NFZ, szpitali, a także wybitnych badaczy tego sektora. Dzięki tak skomponowanej kadrze na zajęciach stwarzamy możliwość wymiany doświadczeń i konfrontacji praktyki z najnowszą wiedzą” – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego i kierownik programu MBA w ochronie zdrowia.

Studia mogą być realizowane zarówno w formule pełnego programu MBA, jak i niezależnych szkoleń menedżerskich. Po zaliczeniu trzech wybranych kursów specjalistycznych, modułu podstawowego oraz modułu dyplomowego absolwent uzyskuje dyplom MBA. Słuchacze mogą wybrać trzy specjalistyczne kursy pośród pięciu propozycji: Prawo ochrony zdrowia, Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia, Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego, Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej. Taka elastyczność pozwala każdemu indywidualnie komponować swoją ścieżkę rozwoju według własnych preferencji i możliwości.

„Przygotowujemy do rozwiązywania bieżących problemów w codziennej pracy zawodowej, więc w toku kształcenia nie ograniczamy się do formuły tradycyjnych wykładów, lecz proponujemy także warsztaty, analizy przypadków czy gry symulacyjne. Na zajęciach tworzymy przestrzeń do poszukiwania inspiracji, weryfikacji swoich pomysłów i otwarcia się na innowacyjne rozwiązania. Stawiamy także na warsztat przywództwa, networking oraz budowanie kapitału relacji” – dodaje dr Gałązka-Sobotka.

Zestawienie powstało na podstawie ankiet opracowanych przez zespół ekspertów i wypełnionych przez placówki kształcące w obszarze zdrowia. Nadsyłane odpowiedzi były także wybiórczo weryfikowane przez współpracujących z wydawnictwem specjalistów. Sondaż zawierał m.in. pytania o kategorię naukową przyznaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2017 r., procentowy udział wykładów i ćwiczeń w toku edukacji czy maksymalną liczebność grupy.

Podsumowanie zestawienia dostępne jest na stronie Organizatora.