Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Nowe szkolenia z zakresu ochrony zdrowia: Aktywni w tworzeniu prawa oraz Warsztaty legislacyjne

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza na dwa nowe szkolenia adresowane do osób pracujących lub zaczynających pracę związaną z prawnymi aspektami ochrony zdrowia, zarówno w urzędach, ministerstwie czy też jako przedstawiciele organizacji społecznych.

Warsztaty odpowiadają na potrzeby osób, w których pracy niezbędna jest znajomość zasad tworzenia i przyjmowania aktów prawnych, a także wiedza o przebiegu samego procesu legislacyjnego. Szczególny nacisk w programach położono na pomijany problem tworzenia regulacji wewnętrznych i aktywnego udziału w konsultacjach oraz uzgodnieniach projektów aktów normatywnych.

  • Aktywni w tworzeniu prawa – 11-12 maja oraz 22-23 maja 2019 r.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu rządowego procesu legislacyjnego, jaki i gwarancji ustrojowych w zakresie dostępu do informacji o trwających pracach legislacyjnych i udziału w konsultacjach publicznych. Główny nacisk w programie warsztatów położono na budowę kompetencji miękkich, zwiększających zdolności do aktywnego udziału w procesie tworzenia prawa, przede wszystkim efektywnego uczestnictwa w konsultacjach publicznych oraz pracach komisji i podkomisji sejmowych. Ponadto celem warsztatów jest także poszerzenie i uporządkowanie wiedzy słuchaczy w zakresie konstytucyjnych wymogów dotyczący sporządzania aktów normatywnych. Wykładowcy są wieloletnimi praktykami pracującymi w Rządowym Centrum Legislacji, w urzędach centralnych i NFZ, na co dzień tworzącymi akty normatywne. Szkolenie ma charakter warsztatowy, nie teoretyczny. Więcej informacji, a także program szkolenia dostępne są TUTAJ.

Warsztaty mają na celu podniesienie przede wszystkim kompetencji praktycznych słuchaczy związanych z prawidłowym tworzeniem całych aktów prawnych i projektowaniem poszczególnych rodzajów przepisów. Główny nacisk w programie warsztatów położono na budowę kompetencji twardych, zwiększających umiejętności słuchaczy w zakresie tworzenia prawa. Warsztaty mogą być samodzielnym szkoleniem rozwijającym już posiadane przez słuchacza kompetencje w zakresie tworzenia przepisów prawnych albo stanowić uzupełnieni warsztatów „Aktywni w tworzeniu prawa”, które skupiają się na budowie kompetencji miękkich związanych z efektywnym opiniowaniem aktów normatywnych i skutecznym, negocjacyjnym sposobem prowadzenia konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Wykładowcy są wieloletnimi praktykami pracującymi w Rządowym Centrum Legislacji, w urzędach centralnych i NFZ, na co dzień tworzącymi akty normatywne. To szkolenie również ma charakter warsztatowy, a nie teoretyczny. Więcej informacji, a także program szkolenia dostępne są TUTAJ.

Zapisów można dokonać za pośrednictwem formularza.