Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona

Jak wynika z raportu „Stan polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r.”, przygotowanego przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, choroba Parkinsona tylko w Polsce dotyka ok. 80 tys. pacjentów. Przewlekły, długotrwały i utrudniający codzienne życie charakter choroby sprawia, że jej koszty są wysokie zarówno dla systemu jak i samych pacjentów.

Pacjenci z chorobą Parkinsona wymagają jak najszybszego zdiagnozowania i rozpoczęcia odpowiedniego leczenia, które powinno być dostosowane do zaawansowania i przebiegu choroby. Usprawnienie ścieżki pacjenta wymaga stworzenia dwupoziomowej sieci specjalistycznych ośrodków opieki, współpracujących ze sobą w celu skutecznego i efektywnego zapewnienia potrzeb pacjentów z chorobą Parkinsona. Jak wskazano w raporcie przygotowanym przez ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Centra Kompleksowej Diagnostyki i Leczenia Choroby Parkinsona pełniłyby rolę regionalnego centrum kompetencji, zapewniającego pacjentom z chorobą Parkinsona dostęp do kompleksowej opieki specjalistycznej choroby Parkinsona (KOS ChP).

Opieka nad pacjentem z chorobą Parkinsona wymaga zaangażowania wielu profesjonalistów medycznych, w zależności od jej etapu. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa lekarz neurolog koordynujący proces leczenia. Istotne pozostaje również wsparcie innych specjalistów, których udział w procesie leczenia jest niezbędny, aby uzyskać najlepsze efekty terapeutyczne. W skład zespołu zaangażowanego w kompleksową opiekę nad pacjentem z chorobą Parkinsona powinno wchodzić wielu specjalistów i innych pracowników ochrony zdrowia.

Zagwarantowanie dostępności do interdyscyplinarnego zespołu wymaga zmiany modelu finansowania opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona. Rekomenduje się wprowadzenie mechanizmu zryczałtowanej stawki rocznej, w celu zapewnienia kompleksowego leczenia pacjenta zakwalifikowanego do leczenia w ramach KOS ChP. Stawka powinna być powiązana z efektami leczenia. Świadczenia zabiegowe i leczenie w ramach programów lekowych powinny być oddzielnie finansowane na dotychczasowych zasadach.

W trosce o stałą poprawę jakości opieki nad pacjentami z chorobą Parkinsona rekomenduje się wdrożenie mechanizmów ewaluacji i monitorowania jakości opieki w oparciu o dane gromadzone w Krajowym Rejestrze Chorych na Chorobę Parkinsona (prowadzonym przez PTN), zarówno na poziomie pojedynczych placówek włączonych w sieć ośrodków leczenia, jak i całego systemu.[1]

Przygotowany przez ekspertów IZWOZ raport „Stan polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r.” dostępny jest na stronie www.izwoz.lazarski.pl


[1] izwoz.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/user_upload/Raport_neurologia_19.10.21.pdf