Teleporady medyczne – konferencja medyczno-prawna

20 kwietnia 2023 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym odbędzie się konferencja medyczno-prawna na temat teleporad. Organizatorami wydarzenia są Wydział Medyczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Konferencja „Teleporady medyczne” odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. w budynku głównym Wojskowego Instytutu Medycznego, przy ul. Szaserów 128.

Program skierowany jest do lekarzy, prawników oraz innych osób zajmujących się naukowo i praktycznie udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem tymi usługami.

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem gen. broni prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka, dyrektora WIM - PIB.

Istotnym zadaniem lekarzy i prawników w XXI wieku jest wytyczenie akceptowalnych standardów etyczno prawnych udzielania teleporad, które w kontekście dobra pacjenta będą uwzględniały osiągnięcia nauk medycznych oraz nowoczesnych technologii.

  • Jak pogodzić profesjonalizm i należytą staranność lekarza z poszanowaniem praw pacjenta, jego godnością i podmiotowością podczas teleporady?
  • Jakimi działaniami ograniczyć ryzyko popełnienia błędu?

O tych i innych zagadnieniach, dylematach prawno- medycznych oraz etycznych, zamierzają dyskutować uczestnicy konferencji.

Obszary tematyczne, które będą przedmiotem debaty:

  1. Nowe technologie w dziedzinie porad medycznych – ich etyczne wyzwania z perspektywy ochrony praw pacjenta
  2. Teleporady medyczne z perspektywy obowiązków lekarza – zakres dopuszczalności stosowania i odpowiedzialność prawna
  3. Organizacja teleporad medycznych (aspekty finansowe, organizacyjne, techniczno-informatyczne i inne)

Szczegółowa AGENDA [.pdf]

Formularz zgłoszeniowy na stronie: form.lazarski.pl/teleporady-medyczne