XVII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

W dniach 28-29.11.2019 r. odbyła się konferencja z motywem przewodnim: HTA evolving - what is significantand what matters?

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego poprowadziła wspólnie z Anną Staniszewską sesj Hospital based HTA.

Sesja poświęcona była ocenie technologii medycznych (Health Technology Assesment, HTA). Jest to, proces, podczas którego dokonuje się niezbędnych analiz, takich jak: analiza problemu decyzyjnego, kliniczna, ekonomiczna, wpływu na budżet płatnika i ewentualnie analiza racjonalizacyjna.

 

W trakcie trwania sesji zostały poruszone kwestie:

„HB-HTA Hospital based Health Technology Assessment - wpływ na poprawę efektywności systemu opieki zdrowotnej - wprowadzenie do sesji”- Adam Niedzielski, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

„Uwarunkowania wdrażania HB-HTA w Polsce vs funkcjonowanie sieci HB-HTA w Europie i na świecie” - Iwona Kowalska - Bobko, Uniwersytet Jagielloński, Uczelnia Łazarskiego / Małgorzata Gałązka-Sobotka Koordynator Projektu, Uczelnia Łazarskiego

Stan obecny: podsumowanie wyników badania ankietowego szpitali w Polsce „Wprowadzanie innowacyjnych technologii medycznych”- Katarzyna Iłowiecka, Koordynator Projektu Narodowy Fundusz Zdrowia

„Wprowadzanie innowacyjnych technologii medycznych w szpitalach w Europie, USA, Kanadzie: wyniki przeglądu systematycznego”- Tomasz Macioch, HealthQuest / Małgorzata Gałązka-Sobotka,Koordynator Projektu Uczelnia Łazarskiego

„Analiza PEST: analiza otoczenia prawego, ekonomicznego, społecznego i technologicznego dla wdrożenia HB-HTA w Polsce” - Małgorzata Gałązka-Sobotka, Koordynator Projektu Uczelnia Łazarskiego

„Ocena technologii medycznych z punktu widzenia pacjentów oraz analiza aspektów etycznych wprowadzania innowacyjnych technologii”- Magdalena Kołodziej Fundacja, My Pacjenci / Krzysztof Łach,Koordynator Projektu Instytut Kardiologii