Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Konferencja naukowo-ekspercka nt. Ablacji w leczeniu arytmii serca

5 czerwca 2017r.

Zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków, są jednym z głównych wyzwań zdrowotnych związanych ze starzeniem się społeczeństw europejskich. W Polsce, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, wykonywanych jest 5 razy mniej zabiegów ablacji niż w Niemczech i 3 razy mnie niż w Czechach. Raport „Ablacje w leczeniu arytmii serca – aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe z elementami modelowych rozwiązań w zakresie koordynacji opieki nad pacjentami w Polsce” zbiera koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie ponoszą w kontekście tej choroby, polska gospodarka i społeczeństwo, a także prezentuje założenia do modelu opieki koordynowanej.

Kontynuując prace w obszarze organizacji polskiej opieki zdrowotnej, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia wspólnie z ekspertami z Instytutu Kardiologii w Warszawie przygotował raport „Ablacje w leczeniu arytmii serca – aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe z elementami modelowych rozwiązań w zakresie koordynacji opieki nad pacjentami w Polsce”. Podczas prac badawczych dokonano kompleksowej analizy tego obszaru terapeutycznego, zwracając szczególną uwagę na zagadnienie poprawy dostępu polskich pacjentów do zabiegów ablacji w migotaniu przedsionków. Przygotowane dane z Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą posłużyć do dalszej wielostronnej dyskusji na temat koniecznych zmian systemowych w zakresie finansowania ablacji w Polsce.

Zaburzenia rytmu serca prowadzą do istotnych klinicznie powikłań – w tym niewydolności serca i udarów mózgu. Dotyczą one coraz większego odsetka populacji Polski, a procesy demograficzne będą nasilać występowanie tej grupy schorzeń. Ablacja jest najskuteczniejszą i najnowocześniejszą metodą leczenia arytmii serca, zmniejszającą ryzyko wystąpienia niewydolności serca oraz udarów mózgu. W Polsce, zdaniem ekspertów, nie przeznacza się wystarczających środków finansowych na leczenie ablacją zgodnie z zaleceniami klinicznymi.

Potencjał polskich ośrodków oraz przygotowanie merytoryczne kadr medycznych pozwala na zabezpieczenie potrzeb medycznych chorych pod warunkiem zwiększenia nakładów na zabiegi ablacji i brak limitów w zakresie kontraktów NFZ na świadczenia zdrowotne w omawianej dziedzinie. Obecnie NFZ wydaje ok. 250 mln zł rocznie tytułem finansowania zabiegów ablacji. Nie zabezpiecza to jednak potrzeb zdrowotnych wszystkich chorych z zaburzeniami rytmu kwalifikujących się do tego leczenia. Generuje to trudne do oszacowania wydatki w zakresie leczenia udarów mózgu i niewydolności serca oraz doraźne wydatki tytułem wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego i zabiegów kardiowersji na poziomie ok. 55 mln zł rocznie.

Dodatkowo, brak skutecznej terapii u części chorych generuje koszty pośrednie ponoszone przez ZUS w wysokości ok. 130 mln zł rocznie. Głównym problemem systemowym jest utrudniony dostęp chorych do zabiegów ablacji spowodowany zwykle limitami kontraktów NFZ. Zniesienie ograniczeń wynikających z kontraktowania przez płatnika pozwoliłoby na zmniejszenie dysproporcji pomiędzy liczbą ablacji AF wykonywanych w Polsce w porównaniu z krajami sąsiednimi (86 ablacji/mln mieszkańców w Polsce vs 239 ablacji/mln w Czechach i 416 ablacji/mln w Niemczech).


 Autorzy raportu przedstawili propozycje rekomendacji w zakresie opracowania rozwiązań systemowych dotyczących optymalnego zarządzania leczeniem zaburzeń rytmu serca w Polsce:

1.       Leczenie zaburzeń rytmu serca dotyczy przede wszystkim osób starszych i powinno być traktowane priorytetowo w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Polskie społeczeństwo starzeje się. W 2013 r. liczba osób w wieku 65+ wynosiła ok. 6 mln, natomiast w 2015 r. – ok. 11 mln. Wiek jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na wzrost zapadalności i chorobowości na zaburzenia rytmu serca.

2.       Zalecane jest opracowanie i propagowanie krajowych standardów diagnostyki i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca opartych na standardach europejskich. Standardy kliniczne powinny być podstawą przygotowania wieloletniego planu na poziomie krajowym koordynującego opiekę nad chorymi z zaburzeniami rytmu serca. Bardzo istotnym elementem powinna być edukacja oraz wytyczne dla lekarzy POZ i lekarzy rodzinnych, a także współpraca ze stowarzyszeniami reprezentującymi chorych, głównie w zakresie edukacji i odpowiedzialnej informacji o możliwościach terapeutycznych.

3.       Procedury wynikające z zaleceń klinicznych leczenia zaburzeń rytmu serca w Polsce powinny być refundowane adekwatnie do potrzeb zdrowotnych i właściwie wycenione przez płatnika publicznego. Należy przekierować strumień finansowania w taki sposób, aby zwiększyć liczbę dokonywanych ablacji, co – oprócz ograniczenia ryzyka wystąpienia m.in. udarów mózgu – zmniejszyłoby liczbę procedur nieterapeutycznych (doraźnych kardiowersji, wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego), stanowiących dodatkowe, możliwe do uniknięcia obciążenie finansowe dla systemu.

 4.       Zabezpieczenie jakości i bezpieczeństwa wykonywania zabiegów, w szczególności ablacji złożonych, takich jak migotanie przedsionków i arytmia komorowa, wskazuje na potrzebę koncentracji wysokospecjalistycznych zabiegów ablacji w ośrodkach referencyjnych. Ośrodki referencyjne powinny funkcjonować jako centra szkoleniowe. Niezbędne jest wdrożenie mechanizmów finansowych wspomagających długotrwałe szkolenie kadr medycznych w ośrodkach referencyjnych o dużej liczbie wykonywanych zabiegów. Ponadto, aby zachować wysoki poziom umiejętności personelu i bezpieczeństwa pacjenta, finansowanie przez płatnika zabiegów powinno być obwarowane udokumentowanymi kompetencjami w elektrofizjologii (certyfikaty potwierdzające).

W ramach zaprezentowania raportu oraz rekomendacji eksperci przygotowali konferencję naukowo-ekspercką, która odbyła się 5 czerwca na Uczelni Łazarskiego.

Projekt badawczy zrealizowany dzięki wsparciu firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.