Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Model kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona – szansa czy konieczność

Kontynuując prace w obszarze organizacji polskiej opieki zdrowotnej Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia zorganizował konferencję naukowo-ekspercką pt. „Model kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona – szansa czy konieczność” w ramach obchodów Światowego Dnia Chorych na Chorobę Parkinsona, który przypada w dniu 11 kwietnia.
 
Konferencja odbyła się w dniu 11 kwietnia o godzinie 11:00-14:30 w Uczelni Łazarskiego, przy ul. Świeradowskiej 43 aula 130, w Warszawie.
 
System ochrony zdrowia w Polsce jest w fazie transformacji i rewidowane są modele opieki w poszczególnych jednostkach chorobowych. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, przed jakimi stoi polska neurologia i neurochirurgia w zakresie leczenia zaawansowanej postaci choroby Parkinsona interdyscyplinarny zespół IZWOZ wraz z zaproszonymi autorytetami klinicznymi pragnie przedłożyć do szerszej dyskusji propozycję rozwiązań w zakresie koordynowanej i kompleksowej opieki w chorobie Parkinsona w Polsce. Leczenie choroby Parkinsona  jest prowadzone przez neurologów i neurochirurgów, ale także lekarzy POZ, geriatrów, pielęgniarki, rehabilitantów itd. - co utrudnia koordynację opieki nad pacjentem.  Stworzenie modelu skoordynowanej opieki, zawierającego rekomendowane przez wytyczne kliniczne technologie lekowe i nielekowe oraz kompleksowe świadczenia niezbędne do zabezpieczenia potrzeb pacjenta, należy traktować jako fundament dalszych działań systemowych w tej jednostce chorobowej.

Spotkanie było okazją do przedstawienia środowisku klinicznemu oraz przedstawicielom kluczowych instytucji regulujących system ochrony zdrowia w naszym kraju oraz innym interesariuszom, najistotniejszych wniosków i rekomendacji zawartych w raporcie, prezentującym kierunki  zmian systemowych, których wdrożenie mogłoby istotnie poprawić sytuację chorych na chorobę Parkinsona oraz zwiększyć kliniczną i ekonomiczną efektywność opieki w tym obszarze.

Patronat medialny: