Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Value Based Healthcare oraz Value Based Procurment

 

Warsztat ekspercki „Jak budować system ochrony zdrowia oparty na wartości? Value Based Healthcare oraz Value Based Procurment w polskiej praktyce systemowej” zorganizowany został przez nowo utworzone na Uczelni Łazarskiego Center of Value Based Healthcare w dniu 13 maja 2019 r. w godz. 14:00-17:00 w siedzibie Uczelni Łazarskiego ul. Świeradowska 43 sala 907 w Warszawie.

Celem powołania Center of VBHC jest inicjowanie i prowadzenie dyskusji publicznej poświęconej transformacji systemu ochrony zdrowia w system pacjentocentryczny nakierowany i oparty o mierzalne efekty zdrowotne. Center of VBHC jest nie tylko propagatorem modelu Michaela Portera, ale również partnerem merytorycznym dla szeroko pojętych interesariuszy systemu w identyfikacji kluczowych obszarów terapeutycznych i dopasowanych do nich mierników jakości, jak również badaniu doświadczeń pacjentów w pełnym łańcuchu choroby tzw. patient journey.

Przejście do modelu ochrony zdrowia opartego o premiowanie wyników leczenia nie odbędzie się w sposób natychmiastowy. Sukces wdrażania i upowszechniania takiego modelu zależy w dużej mierze od dialogu kluczowych interesariuszy rynku ochrony zdrowia w Polsce, a także od otwartości i umiejętności czerpania z doświadczeń innych krajów, którym udaje się z sukcesem wdrażać koncepcję VBHC, na którą składają się skuteczność kliniczna, wysoka jakość świadczeń oraz efektywność kosztowa. Inicjując działalność Center of Value Base Healthcare zaprosiliśmy uznanego eksperta ochrony zdrowia nakierowanej na wartość zdrowotną Pana Ramona Maspons Bosch, Dyrektora ds. innowacji w Agencji ds. jakości i oceny opieki zdrowotnej w Katalonii  aby podczas zamkniętego warsztatu podzielił się z nami swoim doświadczeniem ze skutecznego wprowadzenia Value Based Procurment.

 

 

Partnerzy warsztatu:

 

 

Galeria zdjęć: