Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
 2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych w Polsce

 

W ramach grantu naukowo-badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanego przez konsorcjum: Instytut Kardiologii, Narodowy Fundusz Zdrowia (lidera projektu) oraz Uczelnię Łazarskiego zorganizowano konferencję naukowo-ekspercką pt:

„Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych w Polsce".


Konferencja odbyła się się w dniu 14 czerwca 2019 r.
w godz. 11.00-15.30 w siedzibie Uczelni Łazarskiego w Warszawie,
ul. Świeradowska 43.

Wyzwania sektorowe w ochronie zdrowia są obszarem wymagającym permanentnych badań w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań. Pytaniem nurtującym zarówno badaczy, jak i decydentów jest efektywne wykorzystanie dostępnych w sektorze ochrony zdrowia zasobów finansowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku szpitali, stanowiących na ogół punkt wejścia dla innowacyjnych technologii medycznych, które są nierzadko kosztochłonną inwestycją. Stąd uzasadnienie dla zastosowania transparentnej i kompleksowej oceny technologii medycznych na poziomie szpitala (HB-HTA), tak aby inwestować w technologie skuteczne i opłacalne. To przyczyni się do racjonalnego wykorzystania zasobów finansowych w ochronie zdrowia, zwłaszcza w lecznictwie szpitalnym. Zanim jednak nastąpi wdrażanie szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych w Polsce (HB-HTA), konieczne jest przeprowadzenie gruntownych badań, w tym poznania doświadczeń międzynarodowych i dostosowania finalnych rozwiązań do lokalnych uwarunkowań.

Podczas konferencji podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czym jest HB-HTA i jakie są przesłanki jego wdrożenia?
 • Jak szerokie jest zastosowanie HB-HTA na świecie?
 • Jakie rozwiązania w zakresie wdrożenia HB-HTA istnieją w krajach europejskich i północnoamerykańskich?
 • Jakie są uwarunkowania prawno-polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe oraz technologiczne (PEST) wdrożenia polskiego systemu szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych – HB-HTA-PL?
 • Jakich interesariuszy należy uwzględnić przy wdrażaniu HB-HTA w Polsce?
 • Jakie są potencjalne bariery, możliwości, słabe i mocne strony dla HB-HTA w Polsce?

 

Partnerzy projektu:

 

Projekt finansowany przez: