Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych w Polsce

 

W ramach grantu naukowo-badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanego przez konsorcjum: Instytut Kardiologii, Narodowy Fundusz Zdrowia (lidera projektu) oraz Uczelnię Łazarskiego zorganizowano konferencję naukowo-ekspercką pt:

„Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych w Polsce".


Konferencja odbyła się się w dniu 14 czerwca 2019 r.
w godz. 11.00-15.30 w siedzibie Uczelni Łazarskiego w Warszawie,
ul. Świeradowska 43.

Wyzwania sektorowe w ochronie zdrowia są obszarem wymagającym permanentnych badań w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań. Pytaniem nurtującym zarówno badaczy, jak i decydentów jest efektywne wykorzystanie dostępnych w sektorze ochrony zdrowia zasobów finansowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku szpitali, stanowiących na ogół punkt wejścia dla innowacyjnych technologii medycznych, które są nierzadko kosztochłonną inwestycją. Stąd uzasadnienie dla zastosowania transparentnej i kompleksowej oceny technologii medycznych na poziomie szpitala (HB-HTA), tak aby inwestować w technologie skuteczne i opłacalne. To przyczyni się do racjonalnego wykorzystania zasobów finansowych w ochronie zdrowia, zwłaszcza w lecznictwie szpitalnym. Zanim jednak nastąpi wdrażanie szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych w Polsce (HB-HTA), konieczne jest przeprowadzenie gruntownych badań, w tym poznania doświadczeń międzynarodowych i dostosowania finalnych rozwiązań do lokalnych uwarunkowań.

Podczas konferencji podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czym jest HB-HTA i jakie są przesłanki jego wdrożenia?
  • Jak szerokie jest zastosowanie HB-HTA na świecie?
  • Jakie rozwiązania w zakresie wdrożenia HB-HTA istnieją w krajach europejskich i północnoamerykańskich?
  • Jakie są uwarunkowania prawno-polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe oraz technologiczne (PEST) wdrożenia polskiego systemu szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych – HB-HTA-PL?
  • Jakich interesariuszy należy uwzględnić przy wdrażaniu HB-HTA w Polsce?
  • Jakie są potencjalne bariery, możliwości, słabe i mocne strony dla HB-HTA w Polsce?

 

Partnerzy projektu:

 

Projekt finansowany przez: