Chirurgia naczyniowa w Polsce. Zielona księga

Oddajemy w Państwa ręce monografię pt. „Chirurgia naczyniowa w Polsce” przygotowaną przez Instytut
Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Opracowanie definiuje aktualny potencjał świadczeniodawców oraz zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu chirurgii naczyniowej w Polsce.

Od lat zdecydowanie największym zagrożeniem życia są choroby układu krążenia odpowiedzialne za około 50 proc. ogółu zgonów w Polsce. Zmniejsza się umieralność z powodu choroby niedokrwiennej serca, w tym zawału serca, oraz chorób naczyń mózgowych, natomiast trend wzrostowy wykazuje w ostatnich latach zachorowalność i śmiertelność z powodu chorób aorty i tętnic obwodowych. Niepokojące są również dane dotyczące liczby amputacji w przebiegu miażdżycy i powikłań cukrzycy. Rosnąca częstość tych schorzeń wynika również z wzrastającej przeciętnej długości życia w Polsce.

Niniejszy publikacja powstała w celu merytorycznej konsultacji i publicznej debaty, prowadzących do
pilnego wypracowania optymalnych rozwiązań w dziedzinie chirurgii naczyniowej w Polsce, a skutkujących
w szczególności zwiększeniem dostępności do świadczeń oraz wzrostem efektywności i optymalizacji kosztów leczenia tych chorób, w ramach umów zawartych na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz, co może jest najbardziej istotne, zmniejszaniem kosztów społecznych generowanych przez choroby naczyń.

Projekt badawczy zrealizowany dzięki wsparciu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.