Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Chirurgia naczyniowa w Polsce. Zielona księga

Oddajemy w Państwa ręce monografię pt. „Chirurgia naczyniowa w Polsce” przygotowaną przez Instytut
Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Opracowanie definiuje aktualny potencjał świadczeniodawców oraz zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu chirurgii naczyniowej w Polsce.

Od lat zdecydowanie największym zagrożeniem życia są choroby układu krążenia odpowiedzialne za około 50 proc. ogółu zgonów w Polsce. Zmniejsza się umieralność z powodu choroby niedokrwiennej serca, w tym zawału serca, oraz chorób naczyń mózgowych, natomiast trend wzrostowy wykazuje w ostatnich latach zachorowalność i śmiertelność z powodu chorób aorty i tętnic obwodowych. Niepokojące są również dane dotyczące liczby amputacji w przebiegu miażdżycy i powikłań cukrzycy. Rosnąca częstość tych schorzeń wynika również z wzrastającej przeciętnej długości życia w Polsce.

Niniejszy publikacja powstała w celu merytorycznej konsultacji i publicznej debaty, prowadzących do
pilnego wypracowania optymalnych rozwiązań w dziedzinie chirurgii naczyniowej w Polsce, a skutkujących
w szczególności zwiększeniem dostępności do świadczeń oraz wzrostem efektywności i optymalizacji kosztów leczenia tych chorób, w ramach umów zawartych na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz, co może jest najbardziej istotne, zmniejszaniem kosztów społecznych generowanych przez choroby naczyń.

Projekt badawczy zrealizowany dzięki wsparciu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.