Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Ekonomiczno-społeczne skutki stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane (SM) jest złożonym problemem zdrowotnym, który generuje wysokie koszty społeczne, a także – co jest najbardziej dotkliwe – koszty dla samych pacjentów i ich najbliższych. Jest jednocześnie modelowym przykładem jednostki chorobowej, która poprzez efektywną organizację i finansowanie kompleksowej i zintegrowanej opieki może charakteryzować się wysoką skutecznością kliniczną oraz minimalizacją następstw choroby w całym cyklu życia pacjenta. Raport „Społeczno-ekonomiczne skutki stwardnienia rozsianego w aspekcie optymalizacji zarządzania chorobą w Polsce” to czwarta publikacja Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego (IZWOZ UŁa) podejmująca problematykę aspektów klinicznych, ekonomicznych, społecznych i zarządczych związanych ze stwardnieniem rozsianym. Opracowanie aktualizuje dane na temat kosztów ponoszonych przez publicznego płatnika zdrowotnego – NFZ płatnika społecznego, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz kosztów utraty produktywności, obciążających rachunek finansów publicznych. W badań ilościowych, przeprowadzonych w ramach niniejszego projektu badawczego, po raz pierwszy uwzględniono oponie chorych dotkniętych różnymi postaciami SM.