Koszty nowych technologii lekowych w leczeniu najczęściej diagnozowanych nowotworów. Prognoza 2019-2021

 

Oddajemy w Państwa ręce raport, którego celem jest prognoza sumarycznych kosztów, jakie publiczny system ochrony zdrowia będzie musiał ponieść w przypadku objęcia refundacją, niefinansowanych dotąd, innowacyjnych produktów leczniczych, zarejestrowanych obecnie (lub w trakcie rejestracji) do leczenia 6 najczęściej diagnozowanych chorób nowotworowych i 6 najczęściej diagnozowanych chorób hematoonkologicznych do 2021 r. Prognoza oparta została o analizę doniesień naukowych opublikowanych w 2017 i 2018 r. oraz poddana weryfikacji ekspertów klinicznych w dziedzinie onkologii klinicznej i hematologii, skupionych w Polskim Towarzystwie Onkologicznym (PTO) i Polskim Towarzystwie Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT). Autorzy raportu przeprowadzili szczegółową̨ analizę wyników opublikowanych badań klinicz-nych i doniesień konferencyjnych dla nowych farmakoterapii w 12 wymienionych wskazaniach. Uzyskane oszacowania odzwierciedlają w przybliżeniu potrzeby finansowe, z jakimi będzie musiał zmierzyć się publiczny system ochrony zdrowia do 2021 r. w zakresie leczenia chorych na wybrane nowotwory, pragnąc zabezpieczyć sukcesywny dostęp do najbardziej efektywnych technologii lekowych. Jest to pierwsza w Polsce tego typu analiza, która wnosi nowe spojrzenie na cele i narzędzia niezbędne do efektywnego realizowania polityki zdrowotnej w obszarze onkologii. Jej znaczenie może być szczególnie istotne dzisiaj, gdy powstaje pierwsza w Polsce, umocowana ustawą Narodowa strategia onkologiczna. Eksperci Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz PTO i PTHiT przedkładają to opracowanie szeroko rozumianej opinii publicznej z nadzieją, że stanie się przesłanką do dyskusji nt. potrzeby długoterminowego systemowego monitorowania postępu w obszarze technologii medycznych i uwzględniania go w planowaniu finansowym w obszarze onkologii i hematologii.

 

Projekt badawczy zrealizowany dzięki wsparciu: Janssen Cilag Polska Sp. z o.o. i Roche Polska Sp. z o.o.