Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Model kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona

Projekt badawczy „Model kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona” to drugi raport opracowany przez ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie we współpracy z klinicystami, płatnikiem publicznym oraz organizacjami pacjentów, dotyczący problematyki związanej z organizacją i finansowaniem świadczeń zdrowotnych i społecznych spowodowanych chorobą Parkinsona. Przesłanką do podjęcia badań była potrzeba dalszej racjonalizacji tego obszaru medycyny, zwłaszcza w kontekście planowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian, w szczególności dotyczących wprowadzenia modelu koordynowanej opieki zdrowotnej.

Choroba Parkinsona (ang. Parkinson’s disease, PD) jest złożonym problemem zdrowotnym starzejącego się społeczeństwa Polski, który generuje wysokie koszty dla instytucji systemu opieki zdrowotnej, instytucji ubezpieczeniowych i socjalnych, a także – co jest najbardziej dotkliwe – dla samych pacjentów i ich najbliższych. Niezbędne jest więc wprowadzenie zmian organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia mających na celu zapewnienie ciągłości i kompleksowości opieki nad chorym z chorobą Parkinsona, zaczynając od diagnozy, nowoczesnego leczenia neurologicznego i neurochirurgicznego, porad psychologa, rehabilitacji leczniczej na opiece socjalnej kończąc.

Do pracy nad raportem zaproszono wybitnych ekspertów klinicznych z dziedziny neurologii: prof. dr hab. n. med. Danutę Ryglewicz – Konsultant Krajową w dziedzinie neurologii, prof. dr hab. n. med. Jarosława Sławka – Prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, dr hab. n. med. Dariusza Koziorowskiego – Prezesa Sekcji Chorób Układu Pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, oraz neurochirurgii: prof. dr hab. n. med. Tomasza Trojanowskiego – Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurochirurgii, prof. dr hab. n. med. Tomasza Mandata z Kliniki Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz dr hab. n. med. prof. nadzw. Dariusza Jaskólskiego z Kliniki Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Stanowisko chorujących na chorobę Parkinsona zostało opracowane przez Państwa mgr Jadwigę Pawłowską-Machajek i Wojciecha Machajka z Fundacji Parkinsona. Dane dotyczące kosztów bezpośrednich choroby Parkinsona zostały udostępnione przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia, a koszty pośrednie transferowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opracowane przez Panie mgr Ewę Karczewicz oraz mgr Hannę Zalewską.