Model koordynowanej opieki nad pacjentem z udarem mózgu oparty na koncepcji VBHC

 

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym rozpoczęli prace nad projektem badawczym dotyczących wypracowania optymalnego modelu koordynowanej opieki nad pacjentem z udarem mózgu oparty na koncepcji Value Based Healthcare.

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) udar mózgu jest to zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym wystąpieniem ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu trwających co najmniej 24 godziny (chyba, że wcześniej doprowadzi do zgonu), których przyczyną są zmiany naczyniowe. Udar mózgu należy do jednej z najczęstszych chorób na całym świecie. WHO wskazuje udar jako 2-gą co do częstości przyczynę zgonu i najczęstszą przyczynę trwałej niepełnosprawności. Koszty leczenia udaru i jego następstw są bardzo wysokie; szacuje się, że wynoszą ok. 3% całkowitych wydatków na opiekę medyczną.

W Polsce udary mózgu występują rocznie u ponad 80 000 osób, z których ponad 30% umiera w ciągu roku, a u pozostałych w 50% utrzymują się trwałe objawy niepełnosprawności.

Wiek jest najistotniejszym niemodyfikowalnym czynnikiem ryzyka chorób naczyniowych mózgu. Po ukończeniu 55 r.ż. ryzyko wystąpienia udaru zwiększa się dwukrotnie w każdej kolejnej dekadzie życia. Starzenie się społeczeństwa i prognozowany w związku z tym wzrost częstości występowania udaru jest wysoki. Według danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego ogólny nowy wzrost zachorowań w Polsce wzrośnie do 96 600 chorych w ciągu roku.

W naszej opinii nastał odpowiedni czas ku temu, aby wdrożyć mechanizmy Value Based Healthcare do opieki nad pacjentem z udarem. Przesłanką do podjęcia zdecydowanych działań są wysokie koszty leczenia choroby i jej następstw oraz starzejące się społeczeństwo.

 

 

Partnerzy projektu