Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Nowe podejścia do oceny i finansowania terapii stosowanych w chorobach rzadkich w krajach UE i na świecie

Celem niniejszego raportu jest przegląd wprowadzonych na świecie rozwiązań w zakresie oceny
ekonomicznej oraz rozwiązań systemowych w zakresie finansowania ze środków publicznych produktów
leczniczych, stosowanych w leczeniu pacjentów z chorobami rzadkimi (leków sierocych). Zapewnienie
im odpowiedniej terapii może stanowić znaczące obciążenie dla budżetu państwa i postrzegane jest jako
narastający problem w większości krajów rozwiniętych.

W reakcji na potrzeby i oczekiwania pacjentów, ale także obserwowane w ostatniej dekadzie przesunięcie zainteresowania przemysłu farmaceutycznego z segmentu leków dedykowanych dużym populacjom chorych w kierunku segmentu leków sierocych (widoczne m.in. w znaczącym wzroście liczby rejestracji nowych leków sierocych), niektóre państwa wprowadziły specjalne zasady oceny dla tej grupy leków oraz podjęły próby wdrożenia odrębnych mechanizmów refundacyjnych.

Wsparcie finansowe zapewnili:
AbbVie Polska Sp. z o.o., Biogen Poland Sp. z o.o., BioMarin Europe Sp. z o.o., Chiesi Poland Sp. z o.o., Genzyme Polska Sp. z o.o., Novartis Poland Sp. z o.o., Takeda Polska Sp. z o.o., Pfzer Polska Sp. z o.o., Shire Polska Sp. z o. o.