Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Ablacje w leczeniu arytmii serca – aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe z elementami modelowych rozwiązań w zakresie koordynacji opieki nad pacjentami w Polsce

Zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków, są jednym z głównych wyzwań zdrowotnych związanych ze starzeniem się społeczeństw europejskich. W Polsce, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, wykonywanych jest 5 razy mniej zabiegów ablacji niż w Niemczech i 3 razy mnie niż w Czechach. Raport „Ablacje w leczeniu arytmii serca – aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe z elementami modelowych rozwiązań w zakresie koordynacji opieki nad pacjentami w Polsce” zbiera koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie ponoszą w kontekście tej choroby, polska gospodarka i społeczeństwo, a także prezentuje założenia do modelu opieki koordynowanej.

Kliknij, aby pobrać raport.

Kontynuując prace w obszarze organizacji polskiej opieki zdrowotnej, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia wspólnie z ekspertami z Instytutu Kardiologii w Warszawie przygotował raport „Ablacje w leczeniu arytmii serca – aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe z elementami modelowych rozwiązań w zakresie koordynacji opieki nad pacjentami w Polsce”. Podczas prac badawczych dokonano kompleksowej analizy tego obszaru terapeutycznego, zwracając szczególną uwagę na zagadnienie poprawy dostępu polskich pacjentów do zabiegów ablacji w migotaniu przedsionków.

Projekt badawczy zrealizowany dzięki wsparciu firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.