Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Depresja - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych

Depresja – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych

Opracowanie „Depresja – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych” to kolejny  raport badawczy, który jest efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Zdajemy sobie sprawę, ze schorzenia kardiologiczne i onkologiczne to dwie główne przyczyny przedwczesnej umieralności w Polsce. Doceniamy to, co zostało zrobione przez ostatnie lata w tych  dziedzinach terapeutycznych, aby poprawić stan zdrowia i jakość życia Polaków. Sukces, który zanotowano w kardiologii w Polsce, przede wszystkim poprzez wprowadzenie i realizacje narodowego programu POLKARD jest bezprecedensowy w skali Europy i świata. Oczywiście dalej jest wiele do zrobienia – szczególnie w zakresie prewencji pierwotnej i wtórnej. Obecnie prowadzimy szeroka dyskusje na temat narodowego planu onkologicznego, wprowadzamy nowe regulacje prawne, zmieniamy organizacje opieki onkologicznej, staramy sie skrócić i zlikwidować kolejki. Od wielu lat przeznaczamy w ramach Narodowego Planu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz NF spore środki na leczenie i profilaktykę chorób nowotworowych w Polsce. Taka narodowa dyskusja jest bardzo potrzebna, bo wszyscy uświadamiamy sobie wagę problemu oraz znajdujemy środki finansowe, aby realizować zdefiniowane i uzgodnione priorytety. Edukujemy również poprzez media obywateli (przyszłych pacjentów), aby bardziej dbali o własne zdrowie, rzucali palenie, stosowali zdrowa dietę, byli aktywni fizycznie oraz brali udział w badaniach profilaktycznych i przesiewowych. Należy w tym miejscu zadać pytanie, jakim problemem zdrowotnym i społecznym jest depresja w Polsce. W kwietniu 2012 roku opublikowano wyniki projektu badawczego EZOP – Polska4. Bylo to pierwsze ogólnopolskie badanie mające na celu oszacowanie rozpowszechnienia problemów psychicznych wśród dorosłych Polaków. Autorzy badania wykazali niepokojący fakt, ze co najmniej jedno zaburzenie psychiczne w ciągu całego życia wystąpiło aż u 23,4% badanych. Oznacza to, iż można je stwierdzać w grupie ponad 6 milionów Polaków. Zaburzenia nastroju – depresja, dystymia i mania – łącznie rozpoznawano u 3,5% respondentów, co przy ekstrapolacji wyników umożliwia oszacowanie liczby osób dotkniętych tymi problemami na około 1-1,5 miliona osób w Polsce (w zależności od nasilenia objawów medycznych). W badaniu zmapowano wiele czynników środowiskowych (zewnętrznych),