Hematologia onkologiczna - aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe

Hematologia onkologiczna - aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe

Praca „Hematologia onkologiczna – aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe” to kolejny raport badawczy, będący efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Uczelnia Łazarskiego od kilku lat zajmuje się analizą poszczególnych dziedzin medycyny w zakresie organizacji i finansowania świadczeń zdrowotnych oraz kosztów utraty produktywności w wyniku choroby, finansowanych przez płatnika publicznego. Raport zawiera kompleksowe zestawienie oraz szczegółową analizę kosztów związanych z leczeniem nowotworów hematologicznych w Polsce, w tym kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kosztów społecznych pokrywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z racji postępu, jaki dokonał się w hematologii onkologicznej w ostatnich latach, aspekty kliniczne oraz systemowe były bardzo istotnym elementem całego raportu. Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia zaprosił do przygotowania tych części dokumentu Pana Profesora Krzysztofa Warzochę i Panią Profesor Ewę Lech-Marańdę z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. O recenzję całego raportu poproszono Krajowego Konsultanta w dziedzinie hematologii Pana Profesora Dariusza Wołowca. Autorzy raportu pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom, które przyczyniły się do powstania tej publikacji. Dzięki wsparciu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia możliwa była analiza danych i przygotowanie raportu, tak aby kontynuować dyskusję dotyczącą organizacji systemu opieki zdrowotnej nad pacjentami hematologicznymi w Polsce.

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego przekazuje niniejszy raport do merytorycznej konsultacji i publicznej debaty nad poprawą organizacji i optymalizacją kosztów leczenia nowotworów hematologicznych w Polsce w podmiotach leczniczych realizujących umowy na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia, w szczególności w rodzajach: Lecznictwo Szpitalne oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.