Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Rak piersi w Polsce - leczenie to inwestycja

Rak piersi z 1,67 mln nowych przypadków zdiagnozowanych w 2012 roku jest drugim po raku płuc najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie (stanowi 11,9% wszystkich nowotworów) (1). Jest najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet, zarówno w bardziej, jak i mniej rozwiniętych regionach świata. Plasuje się na piątym miejscu przyczyn śmierci z powodu chorób nowotworowych w ogóle i stanowi najczęstszą przyczynę zgonów wśród mieszkanek regionów słabiej rozwiniętych (324 tys. zgonów, 14,3% wszystkich zgonów z powodu chorób nowotworowych), oraz drugą, zaraz po raku płuc, przyczynę śmierci kobiet w bardziej rozwiniętych regionach świata (198 tys. zgonów, 15,4% wszystkich zgonów z powodu raka). Rak piersi jest najczęściej diagnozowaną chorobą nowotworową i drugą nowotworową przyczyną śmierci także wśród polskich kobiet .

Rosnąca liczba zachorowań na raka piersi oraz negatywne następstwa choroby upośledzają nie tylko fizyczne i społeczne funkcjonowanie chorych i ich bliskich, ale także – ze względu na skalę zachorowań i znaczenie tego nowotworu - wpływają negatywnie na ekonomikę systemu ochrony zdrowia i zjawiska gospodarcze w szerszym ujęciu. Dlatego też działania ukierunkowane na zapobieganie i leczenie raka piersi stały się jednym z największych wyzwań w dziedzinie opieki zdrowotnej w skali całego świata. Z jednej strony, rak piersi spośród różnych chorób nowotworowych wyróżnia się coraz lepiej rozumianym wpływem czynników dziedzicznych i mutacji nabytych przez komórki nowotworowe na przebieg choroby i wybór optymalnego leczenia. Ugruntowana pozycja badań przesiewowych, rosnąca wiedza na temat innych obszarów profilaktyki, a także poprawiająca się diagnostyka i coraz większa liczba opcji terapeutycznych o rosnącej skuteczności wyróżniają tę chorobę. Z drugiej zaś strony, rak piersi dotyka coraz młodsze kobiety, rozwijając się wówczas u osób w pełni aktywnych w życiu zawodowym i rodzinnym. Nowotwór rozpoznawany jest często w zaawansowanym stadium, w szczególności w krajach z relatywnie niskim poziomem świadomości zdrowotnej, w tym w Polsce. Mimo dokonującego się obecnie gwałtownego postępu w zakresie „dopasowywania” leczenia do specyficznych cech biologicznych nowotworu i cech chorego oraz stosowania nowocześniejszych, mniej obciążających i mniej negatywnie wpływających na jakość życia metod terapii, rak piersi nadal jest chorobą u wielu chorych postępującą, którą jednak w coraz lepszy sposób możemy kontrolować i leczyć na prawie każdym etapie jej przebiegu. Równocześnie możemy zaobserwować, że jakość profilaktyki, diagnostyki i leczenia, determinująca wskaźniki przeżyć chorych na raka piersi, jest jedną z miar, których możemy użyć do porównań systemów ochrony zdrowia w różnych regionach. W krajach o wysokiej jakości opieki zdrowotnej rak piersi jest głównie chorobą przewlekłą, w krajach o niskiej jakości – głównie śmiertelną. W tym zakresie Polki mają nadal istotnie niższe szanse na przeżycie pierwszych pięciu lat po zdiagnozowaniu raka piersi niż większość Europejek.

Uwzględniając wszystkie te powody, wydaje się, że osiągniecie w Polsce standardów profilaktyki i leczenia raka piersi na poziomie europejskim pozwoli na uzyskanie stosunkowo dużej poprawy efektów zdrowotnych i społecznych, także w porównaniu z innymi obszarami diagnostyki i terapii. W Krynicy podczas zeszłorocznego panelu Polityka zdrowotna priorytetem politycznym państwa (IV Forum Ekonomiczne w Krynicy) uczestnicy zgodzili się z tezą, że zdrowie Polaków jako kluczowy kapitał społeczny winno stać się jednym z najważniejszych priorytetów politycznych państwa. W celu realizacji tego zadania konieczne są zmiany w dotychczasowym podejściu do wyznaczania i realizacji priorytetów zdrowotnych, w tym m.in. filozofii planowania wydatków w zakresie ochrony zdrowia. Omawiane wówczas dane o kosztach ponoszonych przez pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi jednoznacznie wykazały, że decyzje o zwiększeniu nakładów na leczenie przynoszą nie tylko wymierne korzyści zdrowotne, ale także zmniejszają wydatki (i/lub straty) ponoszone przez polski budżet państwa. Obecnie, gdy polska opieka onkologiczna jest przedmiotem wielu prac i inicjatyw („Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024” oraz rządowe pakiety reform), mających na celu wprowadzenie rozwiązań poprawiających efektywność systemu ochrony zdrowia i zwiększenie dostępności pacjentów do skutecznej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, warto na przykładzie raka piersi dokonać analizy zasobów systemu opieki onkologicznej w Polsce i czynników warunkujących ich poprawę. Jednocześnie rak piersi w szczególny sposób powinien być uwzględniany wśród onkologicznych priorytetów zdrowotnych Polski na najbliższe lata, a także wydaje się być wzorcową chorobą znacznikową dla oceny systemu ochrony zdrowia i zmian w tym systemie.