Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych

Przewlekła obturacyjna choroba płuc – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych

Praca „Przewlekła obturacyjna choroba płuc – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych” to kolejny1 raport badawczy, który jest efektem kilkomiesięcznej pracy ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

 

Według danych WHO Europe na POChP choruje około 5-10% osób dorosłych w wieku powyżej 40 lat, przy czym częściej występuje ona u mężczyzn niż u kobiet. W Unii Europejskiej to populacja wielkości 23 mln chorych.

W 2008 r. POChP była czwartą przyczyną zgonów w Europie po chorobie niedokrwiennej serca (2,4 mln zgonów; 24,7%), chorobach naczyń mózgowych (1,4 mln zgonów; 14,0%) i raku krtani, płuca i oskrzela (0,38 mln zgonów; 3,9%). Prognozy wskazują, iż umieralność z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) będzie wzrastała w najbliższych dziesięcioleciach, stanowiąc w 2015 r. przyczynę 2,7% wszystkich zgonów w Europie, natomiast w roku 2030 aż 3,2%. Koszty całkowite POChP w Unii Europejskiej w 2011 roku wyniosły ogółem 141,4 mld euro. W tym koszty bezpośrednie (opieki zdrowotnej) osiągnęły 23,3 mld euro, koszty pośrednie (utraconej produktywności) 25,1 mld euro. Tymczasem w Polsce w 2012 r. ogólna liczba pacjentów z rozpoznaniem POChP sprawozdanych i rozliczonych w ramach wszystkich świadczeń sfinansowanych przez NFZ wyniosła 513 878. Wydatki związane z leczeniem pacjentów z POChP ponoszone przez NFZ wyniosły w badanym czasie ponad 160 mln zł, zaś wydatki ponoszone ze środków FUS, z budżetu państwa oraz ze środków własnych pracodawców na świadczenia związane z niezdolnością do pracy w obszarze realizowanym przez ZUS wyniosły ponad 236 mln zł.

Celem badań, których podsumowaniem jest niniejszy raport, była identyfikacja kierunków racjonalizacji opieki medycznej, prowadzących do ograniczenia konsekwencji społecznych, medycznych i ekonomicznych przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) w Polsce. Raport zawiera kompleksowe zestawienie oraz szczegółową analizę kosztów związanych z leczeniem chorób płuc w Polsce, w tym kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kosztów społecznych pokrywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Autorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom, które przyczyniły się do powstania raportu. To dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczen Społecznych możliwa była analiza danych i przygotowanie raportu, aby kontynuowac rzeczową dyskusję nad organizacja systemu opieki zdrowotnej nad pacjentami z POChP w Polsce. Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego przekazuje niniejszy raport do merytorycznej konsultacji i publicznej debaty na temat optymalizacji kosztów leczenia POChP w Polsce w podmiotach leczniczych posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju: lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, podstawowa opieka zdrowotna oraz programy profilaktyczne.