Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Schizofrenia - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych

„Schizofrenia - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych” to 16 publikacja Instytutu Zarządzania w Ochronie

Zdrowia Uczelni Łazarskiego dotycząca kompleksowych kosztów choroby. Eksperci IZWOZ podczas kilkumiesięcznej pracy poddali analizie wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu schizofrenii w Polsce.

 

Przesłanką podjęcia prac badawczych w tym obszarze jest waga omawianego problemu zdrowotnego z perspektywy wielkości populacji i jej wieku. Badania potwierdziły, że w ramach publicznej opieki zdrowotnej w 2014 r. leczonych było w Polsce ponad prawie 190 tys. pacjentów. Zdecydowana większość z nich to osoby w wieku pomiędzy 20 a 49 rokiem życia. Przy czym najwyższy odsetek zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet odnotowano się w grupie wiekowej 30 – 39 lat. Celem projektu, którego podsumowaniem jest niniejszy raport, była identyfikacja kierunków racjonalizacji opieki medycznej, prowadzących do ograniczenia konsekwencji społecznych, medycznych i ekonomicznych schizofrenii w Polsce.

Opracowanie zawiera kompleksowe zestawienie oraz szczegółową analizę kosztów związanych z leczeniem tej choroby we wszystkich rodzajach, w podziale na OW NFZ, województwa oraz ze wskazaniem wartości kontraktów poszczególnych świadczeniodawców. Autorzy dokonali jednocześnie analizy wydatków związanych z absencja chorobową, zasiłkami rentowymi, prewencją rentową oraz rehabilitacją.

Statystki ZUS oraz GUS pozwoliły oszacować również koszty pośrednie w zakresie utraconej produktywności z tytułu absencji w pracy z powodu schizofrenii. Przeprowadzone badanie jednoznacznie potwierdzają ogromną dysproporcję pomiędzy kosztami medycznymi analizowanej choroby a wydatkami społecznymi i utraconymi korzyściami całej gospodarki z tytułu schizofrenii w Polsce. Relacja poszczególnych rodzajów kosztów oraz młody wiek pacjentów stały się przesłanką do opracowania rekomendacji, których wdrożenie, w opinii autorów raportu, prowadzić powinno do poprawy opieki nad pacjentami chorymi na schizofrenię. Autorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom, które przyczyniły się do powstania dokumentu. To dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możliwa była analiza danych i przygotowanie opracowania, tak aby kontynuować merytoryczną dyskusję dotyczącą organizacji systemu opieki zdrowotnej nad pacjentami ze schizofrenią w Polsce.

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego przekazuje niniejszy raport do merytorycznej konsultacji i publicznej debaty nad optymalizacją kosztów leczenia schizofrenii w Polsce. Pozostajemy z nadzieją, że wspólnym wysiłkiem wielu instytucji i podmiotów działających na rzecz pacjentów chorych na schizofrenię opieka zdrowotna w tym obszarze będzie ulegała stałej poprawie.