Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Społeczno-ekonomiczne skutki stwardnienia rozsianego (SM) w Polsce (Biała księga)

Opracowanie „Społeczno-ekonomiczne skutki stwardnienia rozsianego (SM) w Polsce (Biała księga)” to kolejny raport badawczy, który jest efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

 

Stwardnienie rozsiane to jedna z najbardziej powszechnych chorób neurologicznych. W Polsce na stwardnienie rozsiane (SM - sclerosis multiplex) choruje około 40-60 tys. osób. Stwardnienie rozsiane jest jedną z najczęstszych przewlekłych i nieuleczalnych chorób neurologicznych, która na ogół diagnozowana jest między 20 a 40 rokiem życia. Statystyki wskazują również, że kobiety zapadają na stwardnienie rozsiane średnio 5 lat wcześniej niż mężczyźni. Średni wiek zachorowań uzależniony jest również od typu SM. Postać rzutowo - remisyjna oraz postępująco – rzutowa pojawia się mniej więcej w wieku 25 – 30 lat, natomiast postacie pierwotnie i wtórnie – postępujące około 40 roku życia. Na stwardnienie rozsiane częściej zapadają kobiety niż mężczyźni. Celem badań, których podsumowaniem jest niniejszy raport, była identyfikacja kierunków racjonalizacji opieki medycznej, prowadzących do ograniczenia konsekwencji społecznych, medycznych i ekonomicznych stwardnienia rozsianego w Polsce. Raport zawiera kompleksowe zestawienie oraz szczegółową analizę kosztów związanych z leczeniem stwardnienia rozsianego w Polsce, w tym kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kosztów społecznych pokrywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczególną wartością raportu jest prezentacja badań ankietowych, których celem była identyfikacja kluczowych rodzajów kosztów pośrednich generowanych przez stwardnienie rozsiane oraz szczegółowa projekcja tych kosztów w Polsce na tle innych krajów europejskich.

 

Autorzy raportu pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom, które przyczyniły się do powstania raportu. Dzięki wsparciu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możliwa była analiza danych i przygotowanie raportu do kontynuowania rzeczowej dyskusji nad organizacją systemu opieki zdrowotnej nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym w Polsce. Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego przekazuje niniejszy raport do merytorycznej konsultacji i publicznej debaty nad optymalizacją kosztów leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce w podmiotach leczniczych realizujących umowy na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia przede wszystkim w rodzajach: lecznictwo szpitalne (hospitalizacje w oddziale neurologii) oraz Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnie neurologiczne) oraz finansowaniu innowacyjnego leczenia w ramach programów lekowych.