Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Stwardnienie rozsiane – zarządzanie chorobą: Propozycje rozwiązań problemów

Najnowszy raport przygotowany przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie „Stwardnienie rozsiane – zarządzanie chorobą. Propozycje rozwiązań problemów” przedstawia założenia proponowanej strategii leczenia i rehabilitacji pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w Polsce.


W prezentowanej strategii leczenia i rehabilitacji pacjentów z SM szczególne miejsce zajmują: kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna będąca kluczowym elementem opieki koordynowanej, rehabilitacja lecznicza i rola ZUS w rehabilitacji chorych z SM oraz stworzenie rejestru pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

Autorzy raportu zaproponowali rozwiązania o charakterze praktycznym, z jednej strony odpowiadające na rzeczywiste potrzeby pacjentów zróżnicowane na różnych etapach rozwoju choroby, z drugiej możliwe do wdrożenia w krótkim czasie bez konieczności dokonywania „rewolucji” w aktualnie funkcjonującym systemie opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych. Podstawowym założeniem jest dostęp pacjentów do skoordynowanej opieki i kompleksowego leczenia oparty na sieci poradni leczenia SM na stałe współpracujących z referencyjnymi ośrodkami leczenia SM zorganizowanymi w ramach lecznictwa szpitalnego oraz zwiększenie dostępu do kompleksowych świadczeń medycznych realizowanych głównie w trybie ambulatoryjnym.

Wierzymy, że opracowanie to stanie się impulsem do podjęcia szerokiej debaty eksperckiej, w toku której dojdzie do głębszej analizy wielu aspektów społecznych, medycznych i ekonomiczno-prawnych, które pomogą zoptymalizować leczenie i rehabilitację pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane.