Udary mózgu - konsekwencje społeczne i ekonomiczne

Raport pt. Udary mózgu - konsekwencje społeczne i ekonomiczne - publiczna prezentacja odbyła się w dniu 5 czerwca 2013 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Raport prezentuje wyniki badań w zakresie kosztów leczenia i rehabilitacji osób po udarze mózgu, społecznych kosztów niezdolności do pracy będącej konsekwencją udarów mózgu oraz definiuje aktualną strukturę wydatków świadczeniodawców w poszczególnych województwach w zakresie leczenia udarów mózgu. Według autorów raportu IOOZ, udary mózgu w Polsce powodują m.in.: ponad 1 000 000 dni zwolnień chorobowych, wydatek 704 050 000 zł na leczenie i rehabilitację, wydatek 679 000 000 zł na świadczenia rehabilitacyjne, rentowe i koszty zwolnień chorobowych, nawet trzykrotne różnice pomiędzy województwami w dostępie do leczenia. Od ponad 10 lat niemal nie spada w Polsce śmiertelność z powodu udarów mózgu. W efekcie Polska znajduje się na 20 miejscu spośród 28 badanych państw w Europie pod względem śmiertelności będącej następstwem udarów mózgu.

Prezentacja wyników raportu była podstawą do dyskusji na temat aktualnego stanu lecznictwa w zakresie udarów mózgu oraz potrzeby wdrożenia rozwiązań, które zapewniłyby pacjentom dostęp do świadczeń oraz ograniczyły społeczne i ekonomiczne konsekwencje udarów mózgu. 

W imieniu autorów raportu zachęcamy do zapoznania się z zaproponowanymi przez ekspertów Uczelni Łazarskiego działaniami zmierzającymi do ograniczenia społecznych i ekonomicznych konsekwencji udarów mózgu.