Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Udary mózgu - konsekwencje społeczne i ekonomiczne

Raport pt. Udary mózgu - konsekwencje społeczne i ekonomiczne - publiczna prezentacja odbyła się w dniu 5 czerwca 2013 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Raport prezentuje wyniki badań w zakresie kosztów leczenia i rehabilitacji osób po udarze mózgu, społecznych kosztów niezdolności do pracy będącej konsekwencją udarów mózgu oraz definiuje aktualną strukturę wydatków świadczeniodawców w poszczególnych województwach w zakresie leczenia udarów mózgu. Według autorów raportu IOOZ, udary mózgu w Polsce powodują m.in.: ponad 1 000 000 dni zwolnień chorobowych, wydatek 704 050 000 zł na leczenie i rehabilitację, wydatek 679 000 000 zł na świadczenia rehabilitacyjne, rentowe i koszty zwolnień chorobowych, nawet trzykrotne różnice pomiędzy województwami w dostępie do leczenia. Od ponad 10 lat niemal nie spada w Polsce śmiertelność z powodu udarów mózgu. W efekcie Polska znajduje się na 20 miejscu spośród 28 badanych państw w Europie pod względem śmiertelności będącej następstwem udarów mózgu.

Prezentacja wyników raportu była podstawą do dyskusji na temat aktualnego stanu lecznictwa w zakresie udarów mózgu oraz potrzeby wdrożenia rozwiązań, które zapewniłyby pacjentom dostęp do świadczeń oraz ograniczyły społeczne i ekonomiczne konsekwencje udarów mózgu. 

W imieniu autorów raportu zachęcamy do zapoznania się z zaproponowanymi przez ekspertów Uczelni Łazarskiego działaniami zmierzającymi do ograniczenia społecznych i ekonomicznych konsekwencji udarów mózgu.