Analiza dostępności do leczenia onkologicznego oraz finansowania świadczeń z zakresu chemioterapii w 2012 roku ze szczególnym uwzględnieniem nowych terapii onkologicznych

Raport pt. Analiza dostępności do leczenia onkologicznego oraz finansowania świadczeń z zakresu chemioterapii ze szczególnym uwzględnieniem nowych terapii onkologicznych - publiczna prezentacja odbyła się w dniu 26 lutego 2013 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Raport definiuje aktualny potencjał publicznych i niepublicznych świadczeniodawców oraz zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu chemioterapii, onkologicznych programów lekowych oraz chemioterapii niestandardowej. Prezentacja wyników raportu była podstawą do dyskusji na temat aktualnego stanu polskiej onkologii oraz pilnej potrzeby wdrożenia rozwiązań systemowych zapewniających pacjentom dostęp do świadczeń, w tym również nowoczesnych terapii onkologicznych. Uczestnicy debaty – przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz Krajowy Konsultant w dziedzinie Onkologii Klinicznej - podjęli próbę zdefiniowania barier i uwarunkowań dostępu do leczenia onkologicznego w poszczególnych województwach, uwzględniając poziom jego finansowania per capita.

W imieniu autorów raportu zachęcamy do zapoznania się z zaproponowanymi przez ekspertów Uczelni Łazarskiego propozycjami kompleksowych rozwiązań systemowych, umożliwiających wzrost efektywności wydatkowania środków publicznych przeznaczanych na leczenie onkologiczne. Rozwiązania te zostały zaprojektowane jako świadczenia opieki zdrowotnej możliwe do implementacji w ramach obecnie funkcjonujących aplikacji rozliczeniowych publicznego płatnika.