Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Analiza dostępności do leczenia onkologicznego oraz finansowania świadczeń z zakresu chemioterapii w 2012 roku ze szczególnym uwzględnieniem nowych terapii onkologicznych

Raport pt. Analiza dostępności do leczenia onkologicznego oraz finansowania świadczeń z zakresu chemioterapii ze szczególnym uwzględnieniem nowych terapii onkologicznych - publiczna prezentacja odbyła się w dniu 26 lutego 2013 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Raport definiuje aktualny potencjał publicznych i niepublicznych świadczeniodawców oraz zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu chemioterapii, onkologicznych programów lekowych oraz chemioterapii niestandardowej. Prezentacja wyników raportu była podstawą do dyskusji na temat aktualnego stanu polskiej onkologii oraz pilnej potrzeby wdrożenia rozwiązań systemowych zapewniających pacjentom dostęp do świadczeń, w tym również nowoczesnych terapii onkologicznych. Uczestnicy debaty – przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz Krajowy Konsultant w dziedzinie Onkologii Klinicznej - podjęli próbę zdefiniowania barier i uwarunkowań dostępu do leczenia onkologicznego w poszczególnych województwach, uwzględniając poziom jego finansowania per capita.

W imieniu autorów raportu zachęcamy do zapoznania się z zaproponowanymi przez ekspertów Uczelni Łazarskiego propozycjami kompleksowych rozwiązań systemowych, umożliwiających wzrost efektywności wydatkowania środków publicznych przeznaczanych na leczenie onkologiczne. Rozwiązania te zostały zaprojektowane jako świadczenia opieki zdrowotnej możliwe do implementacji w ramach obecnie funkcjonujących aplikacji rozliczeniowych publicznego płatnika.