Stan polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r.

Przedkładamy w Państwa ręce raport pt. Stan polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r., który powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Opracowanie to jest efektem wielomiesięcznej pracy szerokiego grona ekspertów klinicznych, reprezentujących ośrodki z całego kraju, przedstawicieli organizacji pacjenckich, a także ekspertów systemowych. W poszukiwaniu metod i instrumentów zwiększania wartości zdrowotnej w obszarze neurologii, wyrażonej systematyczną poprawą skuteczności leczenia, doświadczeń pacjentów oraz efektywności wykorzystania zasobów (zarówno ludzkich, jak rzeczowych, finansowych i organizacyjnych), wiele osób i instytucji włączyło się w merytoryczny dialog, którego efektem są kierunki strategicznego rozwoju neurologii w Polsce. Prace te nie mogłyby być zrealizowane bez ogromnego wsparcia analitycznego Departamentu Analiz i Innowacji Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia. Współpraca tak licznych interesariuszy, reprezentujących zarówno stronę regulacyjną, jak organizatorów opieki, klinicystów, ekonomistów oraz pacjentów, jest dla nas/dla autorów raportu dowodem współodpowiedzialności środowiska za system i jego efektywność oraz deklaracją gotowości do włączenia się w proces systemowych zmian.

Zaproponowane w raporcie rozwiązania podporządkowane są potrzebie budowy zrównoważonego systemu opieki neurologicznej. Systemu, który będzie zdolny do dostarczania opieki we właściwym czasie, o porównywalnej jakości, bez względu na miejsce udzielania świadczeń, opieki integrującej różnych dostawców zaangażowanych w proces diagnozowania i leczenia. Systemu, który będzie wydajnie zarządzał wszystkimi dostępnymi zasobami.

Wierzymy, że niniejsza publikacja, będąca rezultatem szerokiej dyskusji środowiska neurologów, skupionych wokół PTN, stanie się ważnym głosem eksperckim oraz inspiracją dla decydentów zdrowia publicznego do podjęcia strategicznych, spójnych i konsekwentnych działań na rzecz rozwoju opieki neurologicznej w Polsce.