Sustainability and Resilience in the Polish Health System

 

 

Partnerstwo na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Systemu Opieki Zdrowotnej (PHSSR) jest to inicjatywa zainagurowana w lipcu 2020 r. roku przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), London School of Economics (LSE) i firmę AstraZeneca. W ramach partnerstwa eksperci opracowują rozwiązania, które mają wpłynąć na poprawę wydolności systemu ochrony zdrowia i pozwolą efektywnie mierzyć się z takimi wyzwaniami jak epidemie, postępujące zmiany społeczne, polityczne czy wyzwania środowiskowe i gospodarcze. Celem współpracy jest poprawa jakości systemów ochrony zdrowia na świecie przede wszystkim w dwóch aspektach – elastyczności i zrównoważenia systemów ochrony zdrowia.

Pracami polskiego zespołu badawczego kierowały Prof. Iwona Kowalska-Bobko, Dyrektor Instytutu Zdrowia PublicznegoUniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego i Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego.

Niniejszy raport został opracowany na zlecenie PHSSR w ramach fazy pilotażowej, w celu zastosowania i przetestowania ram analizy zrównoważenia i odporności polskiego systemu opieki zdrowotnej. Opisano mocne oraz słabe strony, a także szanse na wzmocnienie elastyczności oraz zrównoważenia systemów w pięciu kluczowych obszarach: zarządzania, finansowania, kadr, polityki lekowej oraz technologii i dostawy usług. W raporcie znalazły się również dwa studia przypadku – dotyczące wymienialności kompetencji personelu medycznego (tzw. „skill-mix”) oraz dotyczące zdrowia cyfrowego.

Więcej informacji na temat partnerstwa, w tym dalsze raporty krajowe, można znaleźć na stronie weforum.org/phssr

 

 

 

Na podstawie analizy dokumentów przygotowanych przez Partnerstwo na rzecz Zrównoważonego i Odpornego Systemu Ochrony Zdrowia (PHSSR) polski zespół badawczy przygotował Matrycę oceny zrównoważenia i odporności systemu ochrony zdrowia. Matryca w celu oceny zrównoważenia i odporności systemu zdrowotnego w kluczowych decyzjach podejmowanych w polityce zdrowotnej. Do takich decyzji zalicza się zarówno długofalowe dokumenty strategiczne, jak i akty prawne dotyczące ważnego obszaru polityki zdrowotnej. Należy jednak zauważyć, że prezentowana w raporcie matryca powstała z myślą oceny zrównoważenia i odporności w takich dokumentach strategicznych jak: „Zdrowa Przyszłość”. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021–2027, z perspektywą do 2030 r. oraz Krajowy Plan Transformacji.

Matrycę można uznać za próbę kwantyfikacji cech zrównoważenia i odporności w systemie zdrowotnym pod warunkiem jej permanentnego aktualizowania i udoskonalania, tak aby w przyszłości traktować ją za uniwersalne narzędzie oceny zrównoważenia i odporności prowadzonej polityki zdrowotnej.