Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
 2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia

Działanie POWR.05.02.00. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2019 r. w miastach na terenie całej Polski.

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie zdolności analitycznych i umiejętności w zakresie audytu wewnętrznego pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi oraz przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących.

Szkolenia przygotowane zostały dla przedstawicieli podmiotów leczniczych: kadry zarządzającej, pracowników pionów administracyjnych oraz kadry medycznej mającej w zakresie obowiązków funkcje administracyjne.

Szkolenia obejmują 3 ścieżki:

 1. Zarządzanie małą placówką medyczną: 
  1. Zarządzanie ryzykiem w małej placówce leczniczej;
  2. Zarządzanie rozwojem małej placówki leczniczej w kontekście zmian systemowych.
 2. Zarządzanie rozwojem szpitala powiatowego: analiza potrzeb zdrowotnych, potencjału wewnętrznego i uwarunkowań zewnętrznych jako wyznacznik profilu szpitala i budowania strategii rozwoju, budżetowanie, zarządzanie zmianą, zarządzanie zespołem.
 3. Koordynowana opieka zdrowotna - organizacja świadczeń, modele finansowania, zarządzanie ryzykiem, komunikacja: modele koordynacji ochrony zdrowia stosowane na świecie, analiza potencjału wewnętrznego i uwarunkowań zewnętrznych w projektowaniu modeli koordynacji w polskich placówkach, finansowanie opieki koordynowanej, analiza ryzyka i zarządzanie nim, zarządzanie zespołem w opiece koordynowanej.

Biuro projektu

Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43 pok. 56 (parter, sektor D/E)
02-662 Warszawa

Kierownik projektu:
Agnieszka Dłutek
agnieszkad@konsultant.biz.pl