Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

Projekt Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna realizowany jest przez Pracodawców RP w partnerstwie z Uczelnią Łazarskiego, Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie oraz Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Kierownik Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia jest inicjatorką i liderką Sektorowej Rady ds. Kompetencji w obszarze ochrony zdrowia.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i rynku.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna tworzy przestrzeń do wymiany opinii pomiędzy trzema elementami systemu kształtowania kompetencji i potrzeb kompetencyjnych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej: pracodawcami, systemem edukacji i przedsiębiorcami działającymi w danym sektorze. Zadaniem Rady jest także identyfikacja i prognozowanie potrzeb kompetencyjnych dla obu podsektorów oraz monitoring legislacji i zmian merytorycznych dotyczących zawodów w tych obszarach. Rada ma również tworzyć rekomendacje i zalecenia dotyczące badań i rozwoju kompetencji w nowych zawodach dla obu podsektorów.

Do zaangażowania się w działalność Rady zaproszono przedstawicieli podsektorów z każdej grupy: regulatorów sektora (Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), a także przedsiębiorstw, pracodawców i edukacji.

Projekt Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna, współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie numer 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Projekt jest częścią większego programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji: rada.pracodawcyrp.pl

Realizatorzy projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”

Realizatorzy projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”

Projekt sfinansowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie numer 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.