Cele

 • Diagnoza i monitorowanie zjawiska zbyt dużego, długotrwałego stresu oraz problemu zagrożenia wyczerpaniem i wypaleniem zawodowym wśród personelu medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy i pielęgniarek.
 • Dostarczanie skutecznych narzędzi, doskonalenie kompetencji osobistych (psychologicznych), zwiększających skuteczność personelu medycznego w radzeniu sobie ze stresem, w zarządzaniu własną energią i zachowaniem równowagi (work-life balans) oraz zapobieganie tym samym zjawisku wyczerpania i wypalenia zawodowego wśród personelu medycznego.
 • Efektywna pomoc pojedynczym osobom, poprzez indywidualną i grupową interwencje psychologiczną: konsultacje psychologiczne, coaching, psychoterapie oraz grupy wsparcia.

Cztery filary działania Centrum:

 1. Zmiany systemowe: propozycje i działania na poziomie administracyjnym i systemowym odnośnie zmian w samym systemie opieki zdrowotnej pod kątem profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego.
 2. Badania: projektowanie i zarządzanie projektami badawczymi, kierowanymi do całego środowiska personelu medycznego lub/i wybranych jego grup, których celem jest analiza i diagnoza poziomu stresu i wypalenia zawodowego oraz wskazanie możliwych przyczyn i specyfiki samego zjawiska, ewentualnych zagrożeń z tym związanych, a także rekomendowanie określonych działań dotyczących zapobiegania i radzenia sobie z tym zjawiskiem.
 3. Edukacja: rozwijania kompetencji osobistych personelu medycznego, zwłaszcza lekarzy/pielęgniarek w zakresie wiedzy i umiejętności psychologicznych (warsztaty, szkolenia, wykłady publiczne i on-line, konferencje, publikacje) w obszarach:
  1. Zarządzania stresem i jego redukcji, zapobiegania wyczerpaniu (zarządzanie energią osobistą), psychoprofilaktyki wypalenia u lekarzy i pielęgniarek, zachowania równowagi (work-lif balans).
  2. Budowania i utrzymania właściwej relacja i komunikacji z pacjentem – budowanie zaufania, empatyczna komunikacja, zarządzanie swoimi emocjami i emocjami pacjenta (i jego rodziny) w tzw. sytuacjach trudnych rozmów (wpływ pośredni i bezpośredni na zapobieganie wypaleniu zawodowemu na podstawie badań potwierdzających skuteczność tych umiejętności w profilaktyce wyczerpania i wypalenia).
 4. Interwencja i pomoc psychologiczna: pomoc i wsparcie psychologiczne dla indywidulnie zgłaszających się osób (lekarzy/pielęgniarek) - konsultacje psychologiczne, coaching, psychoterapia krótko i średnio terminowa indywidualna i grupowa, regularne grupy wsparcia (m. in. grupy Balinta, ale nie tylko).